fr  |  en  |  nl

Natura 2000

Natura 2000 is een netwerk met natuurlandschappen of half-natuurlijke landschappen van de Europese Unie met een grote patrimoniale waarde, omwille van de uitzonderlijke fauna en flora die ze bevatten.

De samenstelling van het Natura 2000-netwerk is bedoeld om de biologische diversiteit van de milieus te bewaren, rekening houdend met de economische, sociale, culturele en regionale vereisten in een logica van duurzame ontwikkeling en wetend dat het behoud van beschermde gebieden en biodiversiteit ook een economisch belang heeft op lange termijn.

De wil om een Europees netwerk van natuurgebieden te implementeren beantwoordde aan volgende vaststelling: de biodiversiteit bewaren is enkel mogelijk als je rekening houdt met de behoeften van de dieren- en plantenpopulaties die geen administratieve grenzen kennen tussen de staten. Die laatsten zijn belast met het implementeren van het Natura 2000-netwerk ter ondersteuning van het lokale niveau.

Natura 2000 is gebaseerd op twee Europese richtlijnen:

In 1979 heeft Europa beslist om beschermingsmaatregelen te implementeren voor Vogels met de Richtlijn 79/409/CEE "Vogels" . Deze richtlijn bepaalt dat "De lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populaties van alle vogelsoorten beoogd in artikel 1 te handhaven of te brengen op een niveau dat met name overeenkomt met de ecologische, wetenschappelijke en culturele vereisten, daarbij rekening houdend met de vereisten op economisch en recreatief gebied" (Artikel 2). Bij die maatregelen hoort de bescherming van de soorten, "de aanleg van Speciale Beschermingszones (SBZ) , het onderhoud en de aanleg conform de ecologische voorschriften van de habitats die zich binnen en buiten de beschermingszones bevinden, het herstel van vernielde biotopen en de aanleg van biotopen" (Artikel 3).

In 1992 werd een gelijkaardig initiatief gelanceerd voor de andere biotopen en soorten dan de Vogels met de Richtlijn 92/43/CEE "Habitats" . Deze richtlijn stelt de samenstelling voor van een Natura 2000-netwerk gevormd door sites met types natuurlijke habitats die voorkomen in bijlage I en habitats van soorten die voorkomen in bijlage II. Deze sites worden Speciale Conserveringszones (SCZ) genoemd. Dit netwerk "moet de betrokken types natuurlijke habitats en habitats van soorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding bewaren of in voorkomend geval herstellen" (Artikel 3).

Natura 2000 staat voor om en bij 18% van het grondgebied van de Europese Unie.

In Wallonië gaat het om 13% van het grondgebied.

Frankrijk heeft meer dan 12% van zijn grondgebied opgenomen in het Natura 2000-netwerk.