fr  |  en  |  nl

Partners

RTE

RTE (Réseau de Transport de l'Électricité), een naamloze vennootschap die deel uitmaakt van de EDF-groep, beheert het Franse hoogspanningsnet. Dit overheidsbedrijf heeft als opdracht de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het hoogspanningsnet en het staat in voor de goede werking en de veiligheid ervan. RTE brengt de stroom van de (Franse en Europese) elektriciteitsleveranciers naar de consument, zowel stroomdistributeurs als industriële bedrijven die rechtstreeks op het hoogspanningsnet zijn aangesloten. Met zijn 100.000 kilometer aan lijnen tussen 63.000 en 400.000 Volt en zijn 46 grensoverschrijdende lijnen (of 'interconnecties') is het door RTE beheerde net het grootste in Europa. RTE realiseerde in 2009 een omzet van 4,13 miljard euro en heeft 8.500 werknemers in dienst.

RTE's milieubeleid kadert van in het begin in een globaal perspectief van openheid en vooruitgang. Het is gebaseerd op vertrouwen en dialoog en wordt opgebouwd in permanent overleg met de betrokken partners. Dat vertaalt zich dagelijks in concrete acties en een constante wil tot vooruitgang om de impact op het milieu te beperken, de biodiversiteit te vrijwaren en bij te dragen tot de strijd tegen klimaatverandering.

RTE heeft zich in tal van biodiversiteitsbevorderende projecten en initiatieven geëngageerd:

  • Studies over het gedrag van vogels, om ze te beschermen tegen botsingen en elektrocutie. Er werd een lange termijn partnership gesloten tussen France Nature Environnement (FNE), de Franse Vogelbescherming (Ligue de Protection des Oiseaux, LPO), ERDF (Électricité Réseau Distribution France) en RTE. Dat leidde in 2004 tot de oprichting van een overleg-, follow-up- en studieorgaan rond vogels: het CNA (Comité National Avifaune), dat vier keer per jaar bijeenkomt.
  • De herbeplanting van de basis van de masten of de aanleg van boscorridors, in samenwerking met de jachtfederaties. Zo kunnen de braakliggende terreinen aan de basis van de masten een nuttige rol spelen voor het behoud van de biodiversiteit door een toevluchtsoord te bieden aan plantensoorten die in landbouwgebied geen kans meer krijgen. Ze kunnen zelfs opgewaardeerd worden door struikbeplanting die compatibel is met de teelten en die de wilde fauna van een habitat en voedsel kunnen voorzien.
  • De introductie van plantensoorten die compatibel zijn met de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en die bijdragen tot de biodiversiteit van flora en fauna. In bosgebied bijvoorbeeld heeft de opening van het natuurlijke milieu door middel van corridors om de lijnen te beveiligen ertoe geleid dat zeldzame soorten weer opdoken op de vrijgekomen plekken, beschermd tegen verstedelijking en intensieve teeltpraktijken.
  • Aangepast onderhoud van bepaalde zones met een opmerkelijke biodiversiteit, bijvoorbeeld het maaien van kalkgrasland, wat de groei van inheemse orchideeën bevordert.
  • Studies over biodiversiteit in de corridors van de hoogspanningslijnen. In bosgebied stimuleert de opening van het natuurlijke milieu door middel van de boscorridors, die in eerste instantie bedoeld zijn om het net te beveiligen, de natuurlijke ontwikkeling van een aanvullende biodiversiteit bovenop de diversiteit die onder het bladerdek kan worden waargenomen. Zeldzame soorten keerden terug in die corridors, waar ze beschermd zijn tegen verstedelijking en intensieve teelt. Zo hebben plantkundigen van het Conservatoire botanique national du Bassin parisien in het kader van een overeenkomst tussen de Conseil régional d'Île-de-France, het Muséum national d'histoire naturelle en RTE een inventaris opgemaakt van de plantensoorten onder de 170 kilometer lijnen in het departement Seine-et-Marne. Er zijn ook studies gevoerd in de omgeving van de boscorridors in samenwerking met regionale natuurparken.
  • Partnerschappen met de betrokken partijen (zoals eigenaars, exploitanten, verenigingen, enz.). Daar wordt bewust werk van gemaakt om specifieke ingrepen mogelijk te maken. Als voorbeeld heeft RTE al samenwerkingsakkoorden gesloten met regionale natuurparken, natuurverenigingen, jachtfederaties (overeenkomst met de FNC), lokale gemeenschappen en particulieren, met tal van concrete acties en lokale realisaties tot gevolg.

RTE wil het aantal van dergelijke initiatieven uitbreiden.

Ten slotte kunnen de terreinen onder de elektriciteitslijnen beschouwd worden als ecologische corridors. Op die manier kunnen ze bijdragen tot de ontwikkeling van 'groene netwerken', die werden gelanceerd in het kader van het Franse milieuwetgevingspakket 'Grenelle Environnement'. Op lokaal vlak heeft men samenwerkingsakkoorden gesloten met regionale natuurparken om het gebruik van boscorridors te bevorderen met het oog op de uitbouw van van 'groene netwerken'.