fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Ardennes (08)

Project: herstel van venen, strijd tegen invasieve soorten, herstel van bosranden, opening en onderhoud van open ruimten, maaien en begrazing

Regio: Ardennen

Biogeografische zone: continentaal

Partner: het ONF

Locatie: dicht bij de gemeente Chooz (08600)

Beschermingsstatus van het gebied: Natura 2000, Plateau ardennais, Natura 2000-code: FR2112013

(http://natura2000.ecologie.gouv.fr/sites/FR2112013.html)

Ecologisch belang van het gebied

Deze zone, die zich aan Franse kant binnen de Natura 2000-site FR2112013 bevindt, ligt dicht bij een zone van het LIFE-project Croix-Scaille (project LIFE05 NAT/B/000087) Ze wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan natuurlijke habitats, met onder meer halfnatuurlijke droge graslanden en kalkhoudende bodems met struikopslag (code 6210), droge Europese heide (code 4030), actief hoogveen (code 7110), soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het Europese binnenland) (code 6230).

Deze zone heeft ook een bijzonder belang voor de volgende soorten:

Voor de vogelfauna:

- Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus): droge heiden bedekt met bomen, kaalvlakten, jonge vegetatie en natuurlijke verjongingen minder dan 15 jaar.

- Zwarte ooievaar (Ciconia nigra): oude hoogstammige loofbomen, beekjes van goede kwaliteit, vochtige weiden.

- Hazelhoen (Bonasa bonasia): loofvegetatie met dichte en gevarieerde struiklaag.

- Korhoen (Tetrao tetrix): venen, veengrasland, borstelgrasweiden, droge venen met heide.

Voor dagvlinders:

- Issoria lathonia: grasland op zinkhoudende bodem, extensieve teelt, bebloemde hellingen en braakland met blote bodem, gekapte bomen en open plekken in het bos.

- Euphydryas  aurinia: vochtige weiden, zuur laagveen, mesofiel schraal grasland, open plekken, bospaden en boomhakzones.

- Lycaena hippothoe: vochtig grasland, laagveen, veenranden, vochtige open plekken.

- Lycaena helle: vochtige en mesofiele grasvelden aan de rand van het bos, vochtige open plekken, tegen de wind beschutte veenranden.

- Lycaena tityrus: schraal grasland en bebloemde bosranden, kalkgrasland, vochtig grasland.

- Cyaniris semiargus: vochtige of droge bloemenweiden, hellingen, steengroeven, wegranden.

- Clossiana selene: open plekken, bosweggetjes en boomhakzones, schraal grasland, laagveen, veen.

- Carterocephalus palaemon: bosranden, kalkgrasweiden, vochtige open plekken, veenranden en vochtig grasland.

- Satyrium pruni: zonnige zomen met struikgewas, kreupelhout, open plekken met kreupelhout.

-   Nymphalis antiopa: dunbegroeide loofbossen met een overvloed aan kreupelhout, zonnige open plekken en bosranden over grote oppervlakten.

Voor de reptielen:

-          Gewone adder (Vipera berus): tussentijdse herkolonisatiestadia van grasland, braakland en heide; pijpenstrootjestouradons, struiken aan moeras- en veenranden, naburig kreupelbos van uit de stam uitlopende boomsoorten 

file te downloaden