fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Hautes Alpes (05)

Project: bosranden

Regio: Haute-Durance

Biogeografische zone: alpien

Partners: het Parc national des Écrins, het ONF

Locatie: de gemeenten Espinasses, Saint-Apollinaire, Puy-Saint-Eusèbe, Puy-Sanières

Elektriciteitsinstallatie: hoogspanningslijn van 150.000 volt

Beschermingsstatus van het gebied: ZNIEFF, Natura 2000: FR9301509

Ecologisch belang van het gebied

Natuurlijke habitats:

Alpien en subalpien kalkgrasland (Natura 2000-code: 6170), droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op kalkhoudende bodems (Festuco-Brometalia) (sites met opmerkelijke orchideeën) (Natura 2000-code: 6210), groepen met Juniperus communis op heiden of kalkgrasweiden (Natura 2000-code: 5130).

Op bloemengebied wordt de streek gekenmerkt door het voorkomen van onder meer de Astragalus alopecurus, een op nationaal vlak beschermde soort die opgenomen is in de rode lijst met bedreigde soorten; het vrouwenschoentje (Cypripedium calceolus), eveneens nationaal beschermd en op de rode lijst, een typische halfschaduwplant; en het laatbloeiende pijpenstrootje (Kengia serotina), een regionaal beschermde soort die in de projectzone vrij zeldzaam is.

Voor de insecten valt hier de aanwezigheid te noteren van 'de mooiste kever van Europa', de alpenboktor (Rosalia alpina), die gedijt in oude beukenbossen die rijk zijn aan dood hout. Het steeds zeldzamer worden van dit bostype en de te snelle verwerking tot brandhout zijn voor de alpenboktor zeer nadelig. Een andere opmerkelijke bewoner is de Spaanse pijpbloemvlinder (Zerynthia rumina), die in open zones gedijt.

Voor de reptielen noteren we de aanwezigheid in deze regio van de parelhagedis (Timon lepidus), die typisch voorkomt in droge milieus maar ook op plaatsen met een dichte struikbegroeiing; herstelde en beheerde bosranden zijn ook geschikt.

Om deze lijst af te sluiten, citeren we nog twee vogelsoorten: de korhoen (Tetrao tetrix), een soort die terrein verliest en dan ook op de Franse rode lijst voor vogels staat, en de ruigpootuil (Aegolius funereus), die opgenomen is in bijlage I van de Vogelrichtlijn en die in Frankrijk beschermd is.

Deze hoogspanningslijn bestaat nog niet, ze is in de maak. In dit gebied, dat in een van de mooiste Franse natuurparken (Les Écrins) gelegen is, wordt alles in het werk gesteld om de impact op het landschap te minimaliseren. In dat verband zal het LIFE-team daar waar corridors aangelegd moeten worden de aanleg voorstellen van trapsgewijze bosranden die vooral bestaan uit hondsroos, duindoorn en Spaanse brem.

Een begrazing tussen de seizoenen valt ook te overwegen.

LIFE zal samenwerken met het ONF, het Parc national des Écrins en ECOMED, dat de rol van tussenpersoon opneemt tussen het RTE-project en de lokale partners, onder meer via plaatselijke informatievergaderingen.