fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Seine et Marne (77)

Project: herstel van maaiweiden en voorbereiding van de maai-infrastructuur

Regio: Normandië-Parijs (zuidwesten van de Parijse regio)

Biogeografische zone: Atlantisch

Partners: het Conservatoire botanique national du Bassin parisien (Muséum national d'Histoire naturelle), A.G.RE.NA.BA (de vereniging die het natuurreservaat van La Bassée beheert)

Locatie: de gemeente Gouaix

Beschermingsstatus van het gebied: Réserve naturelle de La Bassée (Natura 2000-zone: FR1100798)

Ecologisch belang van het gebied

Corridors op terrein 57-58:

- Habitats: ruigten en zomen (code 6430) en rietvelden (code 53.11)

- Soorten: zeer zeldzaam (gele zegge, Carex flava), zeldzaam (moeraswolfsmelk, Euphorbia palustris) en vrij zeldzaam (paddenrus, Juncus obtusiflorus)

Corridors op terrein 58-59:

- Habitats: ruigten en zomen (code 6430) en vochtige graslanden (E3.41)

- Soorten: zeer zeldzaam (trosdravik, Bromus racemosus), zeldzaam (moeraswolfsmelk, Euphorbia palustris) en vrij zeldzaam (paddenrus, Juncus obtusiflorus)

Corridors op terrein 59-60:

- Habitats: vochtige graslanden (E3.41)

- Soorten: zeldzaam (grote pimpernel, Sanguisorba officinale)

Corridors op terrein 64-65:

- Habitats: ruigten en zomen (code 6430)

- Soorten: zeer zeldzaam (trosdravik, Bromus racemosus), zeldzaam (moeraswolfsmelk, Euphorbia palustris) en vrij zeldzaam (paddenrus, Juncus obtusiflorus)

Deze zone bevindt zich in de nabijheid van een uitgestrekte alluviale vlakte (onderdeel van de Seinevallei) die bekendstaat voor haar ecologische diversiteit en natuurlijke rijkdommen (waterhoudende lagen, zand en grind, landbouwpotentieel, enz.). Het buitengewone ecologische belang van deze zone, iets wat allang bekend was, leidde al in de jaren 1970 tot de lancering van beschermingsprojecten door het Muséum national d'Histoire naturelle, maar die konden toen niet worden voltooid. Vandaag wordt dit erfgoed als bedreigd beschouwd. Het gebied ondergaat sinds veertig jaar ernstige transformaties. De landbouwpraktijken die er zevenduizend jaar lang hebben gezorgd voor het onderhoud en de bewaring van het landschap, gaan verloren. Zo zijn de maaiweiden, die voordien het gros van de valleibodem bedekten, in oppervlakte op dertig jaar tijd met meer dan 70% teruggedrongen, met als gevolg dat de soorten die er leefden, steeds zeldzamer worden. Zo zijn er op regionale schaal onder meer vier beschermde insectensoorten: twee schubvleugeligen (Aporia crataegii en Pieris manii), een rechtvleugelige (Ruspolia nitidula) en de bidsprinkhaan (Mantis religiosa). Een van de doelstellingen van het reservaat van La Bassée is het behoud en het herstel van de maaiweiden, zodat de soorten die in dit omgevingstype gedijen, kunnen overleven.

 

Op basis van de aanbevelingen van het Conservatoire botanique du Bassin parisien en de A.G.RE.NA.BA zal in het kader van LIFE het laattijdig maaien van deze terreinen worden getest (midden augustus tot midden september). Afhankelijk van de situatie op het terrein kan het maaien op twee verschillende hoogtes gebeuren: enkele centimeters boven de grond voor de grasachtigen, en diepergaande vermaling om de houtgewassen, die hier erg talrijk zijn, met de stam te vernietigen.

Het resulterende houtafval wordt ofwel naar het bos langs de lijn weggeblazen, ofwel in laadbakken afgevoerd.

Vanaf 2013 en tijdens het hele LIFE-project zal het gras jaarlijks worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd.

Er zal ook een post-LIFE-beheersplan worden opgesteld, en de follow-up van de gebruikelijke biologische indicatoren zal door de lokale partners worden verzorgd.


file te downloaden