fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Aube (10)

Project: beheer door begrazing

Regio: Champagne-Morvan

Biogeografische zone: continentaal

Partners: het Parc Naturel Régional de la Forêt d'Orient, het Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne

Locatie: Brienne-la-Vieille

Beschermingsstatus van het gebied: regionaal natuurpark

Ecologisch belang van het gebied

De volgende habitats zijn er te vinden: zomereikbos met slanke sleutelbloemen (9160), essen-iepenbos langs trage rivieren (91EO), schietwilgenbos (91EO), kalkgrasland en overwoekerd land (6210). Maar daarnaast zijn er ook habitats zoals:

- Natuurlijke bosaanwas (Corine-code: 31.8D). Het gaat om het eerste stadium van de herintroductie van de zomereik in het bos. Deze habitat bestaat vooral uit struiken waarvan de omvang en dichtheid variëren naargelang het tijdstip van de laatste snoeibeurt.

Erfgoedwaarde: deze habitat biedt ruime mogelijkheden voor vogels.

- Met struikgewas en kreupelhout begroeid gebied (Corine-code: 33.811). Deze weelderige en dichte vegetatie is kenmerkend voor bosranden en bosherstelzones. Ze bestaat uit struiken, met een sterke vertegenwoordiging van de sleedoorn (Prunus spinosa), de gewone vlier (Sambucus nigra), de haagbeuk (Carpinus betulus), de eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna), de gele kornoelje (Cornus mas) en de wollige sneeuwbal (Viburnum lantana). Braamstruiken zijn meestal ook zeer sterk aanwezig. Deze habitat biedt eveneens veel mogelijkheden voor vogels.

- Kalkgrasland en overwoekerd land (Corine-code: 34.32, Natura 2000-code: 6210). Men kan verschillende vegetatiebeelden waarnemen, maar steeds zijn de bossoorten prominent aanwezig (met onder meer de boskortsteel - Brachypodium sylvaticum - en struikscheuten); aan de rand van de Aube en op de vlakte vindt men een weelderige mesofiele grasvegetatie die goed gedijt op kalkgrond: gevinde kortsteel (Brachypodium pinnatum), bont boonkruid (Securigera varia), oregano (Origanum vulgare), gewone agrimonie (Agrimonia eupatoria) en vogelwikke (Vicia cracca), vergezeld van de typische vegetatie van paden en open plekken in het bos: pijpenstrootje (Molinia caerulea), bosvogelmelk (Ornithogalum pyrenaicum) en timotheegras (Phleum pratense).

Erfgoedwaarde: kalkgrasweide is een prioritaire habitat die voorkomt in bijlage I van de Habitatrichtlijn.

De aanwezigheid van uitgestrektere kalkgrasweiden dan nu zou het interessantste na te streven element zijn. In die zones komen momenteel de enige insectensoorten voor die in Champagne-Ardenne als kwetsbaar worden beschouwd, en die in 2006 zijn waargenomen: de weidesprinkhaan (Chorthippus dorsatus) en de grote spitskop (Ruspolia nitidula).

De hoogspanningslijn loopt hier vlak langs een kalkgrasweide met een uitzonderlijke rijkdom. Deze weide werd hersteld door middel van een zware mechanische maalbeurt en wordt momenteel beheerd door begrazing.

Het terrein onder de lijn wordt momenteel beheerd door middel van een regelmatige maalbeurt van de woekerende houtgewassen. LIFE zal er de vereiste (waarschijnlijk mobiele) infrastructuur financieren opdat die vermaling kan worden vervangen door begrazing door dezelfde schapen die ook het kalkgrasland onderhouden.

De pedagogische valorisatie van de site is al ruimschoots aangevat en zal worden aangevuld met didactische borden waarop het beheer door begrazing onder de hoogspanningslijnen wordt toegelicht.

Dit beheer zal gebeuren in samenwerking met het Parc naturel régional de la Forêt d'Orient en het Conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne. 

file te downloaden