fr  |  en  |  nl

Projectlocaties | Frankrijk

Drôme (26)

Project: aanleg van poelen

Regio: Drôme

Biogeografische zone: mediterraan

Partner: het Conservatoire des Espaces Naturels de l'Isère (Association Avenir)

Locatie: in de buurt van de gemeente Grane (26400)

Ecologisch belang van het gebied

De site herbergt een in dit departement geïsoleerde populatie kamsalamanders (Triturus cristatus). Het gaat om een van de zeldzame plaatsen van de mediterrane zone waar deze soort voorkomt, in het noordelijke deel van de submediterrane biogeografische zone, geklemd tussen de continentale en de alpiene biogeografische zones.

Deze soort wordt op nationale schaal beschermd (art. 2 van het besluit van 19 november 2007). Ze wordt vermeld in bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) en in bijlage II van de Conventie van Bern. Ze staat ook genoteerd op de nationale rode lijst in de categorie 'laag risico' en op de regionale rode lijst in de categorie 'ernstig bedreigd'.

Naast de kamsalamander bieden de bestaande poelen ook onderdak aan de vinpootsalamander (Lissotriton helveticus), de vuursalamander (Salamandra salamandra) en verscheidene soorten libellen: azuurwaterjuffer (Coenagrion puella), viervlek (Libellula quadrimaculata) en vuurjuffer (Pyrrhosoma nymphula).

Om deze kwetsbare populatie van kamsalamanders te ondersteunen, zal er een netwerk van poelen worden aangelegd na een analyse van de mogelijkheden op het vlak van bodemwaterretentie.

Hoewel de uitvoerders van het LIFE-project zelf enkel kunnen optreden onder de RTE-lijnen, kunnen ze voor de aanleg van poelen op andere locaties efficiënte en constructieve samenwerkingsverbanden aangaan met externe partners.

De te bereiken doelstelling is om het isolement van deze kamsalamanderpopulatie te doorbreken en om op termijn via dit netwerk de Drômevallei te bereiken.

Daarnaast zal er ook een interventie gebeuren om de invasieve planten op deze site te verwijderen.

De verschillende acties zullen gebeuren in nauwe samenwerking met de verantwoordelijken van het Réserve de la Ramières en de LPO Drôme.

file te downloaden