fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Colloquia

De afronding van het project gebeurt via de organisatie van een tweedaags colloquium waarop de verschillende ingevoerde technieken en de bereikte resultaten zullen worden voorgesteld.

De eerste dag is bestemd voor de partners van het project en voor het grote publiek in het Waals Gewest dat zich voor deze thematiek interesseert.

De tweede dag van het colloquium zal zich specifieker richten tot de professionals die bij de problematiek van de beveiliging van het hoogspanningsnetwerk betrokken zijn, alsook tot de verschillende administraties die in de 27 EU-lidstaten belast zijn met leefmilieu en biodiversiteit.

Een conferentie die meer specifiek gericht is op de Franse dimensie van het project zal in Parijs worden georganiseerd in samenwerking met RTE.

Deze verschillende synthesemomenten van het project moeten de ingevoerde beheersmethoden op Europees vlak promoten.