fr  |  en  |  nl

Acties | Voorbereidende acties

Voorbereiding en actualisering van de digitale cartografische documenten

Alvorens een LIFE-project als dit aan te vatten, is het uiterst belangrijk een stand van zaken op te maken van de beginsituatie. Welke lijnen hebben 'veilige' corridors (met de juiste afmetingen om elk contact van omvallende bomen met de kabels te voorkomen)? Wat zijn de aanwezige natuurlijke omgevingen? Wat zijn de mogelijke habitats? Door wie worden ze beheerd? Wie zijn de eigenaars van de betrokken percelen? Enzovoort.

De kwaliteit van de acties die tijdens het volledige project worden gevoerd, zal deels afhangen van de kwaliteit van het gebruikte of geproduceerde cartografische materiaal. Ook de precisie van de berekende oppervlakte, en dus de raming van de kosten van de ingrepen, zal afhangen van de kwaliteit van de aangemaakte cartografische documenten.

De voorbereidende taken zijn:

  • het valideren van de grote lijnen van de in het kandidatuursdossier voorgestelde cartografische procedure;
  • de typering van de habitats door middel van de EUNIS-codificatie en de Habitatrichtlijn;
  • de afbakening van de prioritaire te beschermen of te herstellen zones;
  • het opsporen van invasieve soorten en elke andere relevante bedreiging;
  • het in kaart brengen van elementen die verband houden met de waterhuishouding van de boscorridors (sloten, drainagesystemen, waterlopen, venen, enz.);
  • de identificatie van de kadastrale percelen die bij het project betrokken zijn, dankzij het samenbrengen van de cartografische lagen van het GIS (geografisch informatiesysteem).

Met het oog daarop is er in een eerste fase een synthese van de bestaande cartografische lagen gemaakt.

Vervolgens vindt er een preciezere meting op het terrein plaats met behulp van een uiterst nauwkeurige GPS. Met die gegevens wordt dan het geografische informatiesysteem op kantoor gevoed.

Een eerste prospectieronde werd tijdens de eerste herfst van het project (september-oktober 2011) uitgevoerd op de 130 kilometer hoogspanningslijnen die bij het ELIA LIFE-project betrokken zijn. In de eerste lente van het project (mei-juni 2012) vond een gedetailleerdere ronde plaats om de in de vorige herfst verzamelde gegevens te verfijnen tijdens de periode van plantengroei.

Daarbij werden de lijnen te voet afgelopen door de teamleden. Elke site wordt geclassificeerd op grond van de openheidsgraad van de corridor, het huidige gebruik van de corridor, de blootstelling, de aard van de bodem, de botanische inventaris en de mogelijkheden tot herstel of ontwikkeling van natuurlijke habitats.

Met de aldus verzamelde gegevens zal het mogelijk zijn de eigenaars van de percelen langs deze lijnen terug te vinden, de toekomstige beheersplannen te ontwikkelen en de uit te voeren werken te kwantificeren en te budgetteren.