fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Invasieve soorten

De uitbreiding van invasieve soorten is een fenomeen dat steeds zichtbaarder wordt, zowel door het grote aantal bekende gevallen als door de groeiende bewustwording bij het grote publiek.

De invasieve soorten (ook planten) worden inmiddels erkend als een van de drie belangrijkste oorzaken voor biodiversiteitsverlies op wereldschaal.

Hoewel het niet de bedoeling is alle invasieve soorten van de projectzone te gaan uitroeien, besteden we aan deze problematiek toch de aandacht die ze verdient.

Het LIFE-project zal de Waalse lijst met invasieve soorten in aanmerking nemen, met onder meer soorten zoals de Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), de vlinderstruik (Buddleja davidii), de reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum), de reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera), de Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), het bezemkruiskruid (Senecio inaequidens) en in zekere mate de valse acacia (Robinia pseudoacacia).

De configuratie van de hoogspanningslijnen in corridors en in een netwerk bevordert de verspreiding van deze gewassen. Vandaag weet men dat ze een zeer hoge kolonisatiecapaciteit hebben op sterk bewerkte of 'beschadigde' bodems. Toch brengt het net- en bosbeheer met zich mee dat er regelmatig zware machines moeten passeren en dat is nefast voor de bodem. Dit zou een verzwarende factor kunnen zijn voor de problematiek van deze soorten op bosterreinen. Het beheer zelf van de corridors van hoogspanningslijnen vormt eveneens een risicofactor: de bedrijven die de begroeiing vermalen gaan van de ene site naar de andere, afhankelijk van de ontvangen opdrachten, en kunnen de invasieve soorten op die manier verspreiden en hun verspreiding in de hand werken.

Zodra er sites met invasieve soorten gespot zijn, wordt er informatie ingewonnen over 'zachte' bestrijdingsmiddelen tegen de betrokken planten. Meerdere LIFE-projecten hebben in andere lidstaten al rond deze problematiek gewerkt. Via de contacten die we met de medewerkers van die projecten zullen leggen, moeten we efficiënt de krachten kunnen bundelen en van de door hen opgedane ervaring kunnen profiteren. De verschillende aangeleerde technieken zullen worden toegepast onder de hoogspanningslijnen om te trachten de vele populaties die in de corridors ontstaan, uit te roeien. Deze actie dient trouwens vooraf te gaan aan andere acties: de aanleg van bosranden, van infrastructuur voor begrazing of van lichte bloemenweiden. 

Doestellingen

LIFE heeft de aanpak van invasieve soorten geprogrammeerd voor 20 à 30 hectare onder de lijnen.