fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Venen, heiden en schraal maailand

Heiden en venen maken deel uit van de meest bedreigde habitats in West-Europa. Ze zijn niet enkel zeldzaam, ze bevatten ook planten- en dierensoorten met een populatie die achteruitgaat.

Sommige van de boscorridors van de hoogspanningslijnen kruisen stukken van die zeldzame biotopen, die vaak in slechte staat zijn; ze verbinden ook beter geconserveerde eilandjes.

Meerdere van deze habitats zijn verregaand hersteld in het kader van recente LIFE-projecten in het Waals Gewest:

Het herstel van die zeer bijzondere omgeving onder de hoogspanningslijnen is perfect mogelijk, op voorwaarde dat men er af en toe gaat plaggen: de bovenlaag van de bodem wordt dan mechanisch verwijderd, wat de groei van pioniersoorten bevordert (door het stimuleren van de zaadbank die onder de oppervlaktelaag sluimert), net als de rijke biodiversiteit die ermee gepaard gaat. Het waterpeil kan ook lokaal hersteld worden door het dichten van sloten, waardoor vochtige heiden en venen opnieuw tot leven komen en hun typische fauna en flora terugkrijgen. Acties tot herbegroeien met inheemse soorten staan ook geprogrammeerd: uitplanting van wollegras, uitzaaiing van veenmos en heide.

Sommige van die zones zouden na herstel kunnen worden beheerd door middel van begrazing (zie actie graazen en maaien).

Een deel van de Belgische boslijnen is gelegen in bossen met mooie venen die nu bijna allemaal hersteld zijn in het kader van andere LIFE-programma's. Die zullen hun rol als biodiversiteitsbevorderende corridor ten volle kunnen opnemen, zoals het LIFE-project ambieert. Deze lijnen zullen dan echte verbindingswegen vormen tussen heiden en venen, waarlangs de typische planten en dieren die in deze zeldzame omgeving voorkomen, zich kunnen verplaatsen en nieuwe sites koloniseren.

Doestellingen

Het is zo de bedoeling om 20 hectare heiden en venen te herstellen.