fr  |  en  |  nl

Acties | Sensibilisatie acties

Vademecum

De innovatieve en exemplarische waarde van het hoogspanningsnetbeheer dat het LIFE-project wil ontwikkelen, moet een zo groot mogelijk aantal netbeheerders maar ook terreineigenaars en -beheerders binnen de 27 EU-lidstaten kunnen overtuigen.

Het is absoluut noodzakelijk dat al deze spelers over een echte tool beschikken waarin ze beheerspraktijken kunnen vinden die de biodiversiteit volgens een logica van ecologische corridors bevorderen.

Deze tool moet hen helpen hun huidige beheerspraktijken te veranderen of hun visie bij te sturen over het belang om bij hun respectieve activiteiten rekening te houden met biodiversiteit.

De opmaak van deze vademecums zal gebeuren in nauwe samenwerking met de milieudiensten van ELIA en RTE, met vertegenwoordigers van de openbare bosbeheerders (DNF en ONF) en met de private bosbeheerders (NTF, SRFB en CRPF, maar ook ruimer via ELO en FACE).

Beide vademecums, ook het resultaat van onze ontmoetingen met andere Europese hoogspanningsnetbeheerders, zullen aan het einde van het project toegankelijk worden gemaakt in pdf-formaat, zowel in een Franse als in een Engelse versie.