fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Bloemenweiden

In landbouwgebied heeft decennialange bemesting geleid tot het verdwijnen van natuurlijke weiden. Bovendien heeft het gebruik van fytosanitaire producten de insectenpopulaties (bijen, mestkevers, enz.) erg verzwakt.

Het terrein van de hoogspanningslijnen op de laatste honderden meters vóór het verlaten van een bosgebied is een perfecte plek om weiden aan te leggen die kunnen dienen als schuilplaats voor een zeldzaam en kostbaar geworden flora en insectenfauna.

Deze weiden kunnen ook dienen als reservoirs voor het zaad van planten van gegarandeerd lokale herkomst die niet meer op het platteland voorkomen als gevolg van de huidige landbouwpraktijken.

Regelmatig maaien en het afvoeren van het maaisel verarmen de bodem, waardoor een aantal verdwenen of zeldzame planten weer opduiken. In uitzonderlijke gevallen kan men nieuwe bloemenweiden aanleggen door lokale plantensoorten te zaaien.

Landbouwers, jagers, imkers of plaatselijke natuurverenigingen kunnen geïnteresseerd zijn om zich tijdelijk in te zetten voor het beheer van deze zones, zowel tijdens als na LIFE.

Doestellingen

In het LIFE-project is de aanleg van 20 hectare bloemenweiden gepland.