fr  |  en  |  nl

Acties | Herstelacties

Grazen en maaien

In de vochtigste en meest open zones in dalbodems, die meestal bedekt zijn met ruigten en zomen (vochtig grasland), is beheer door extensieve begrazing zeer doeltreffend en goed voor de biodiversiteit.

De aanleg van deze graaszones gebeurt bij voorkeur in de buurt van paden die toegankelijk zijn voor het publiek. De aanwezigheid van rustiek vee draagt bij tot de bewustwording van het belang van natuurbehoud en biodiversiteitsbeheer.

In de meeste gevallen zal een extensieve begrazingsweide aangelegd worden om kolonisatie door struiken en bomen te verhinderen. Zo wordt de grasbeplanting vernieuwd en creëert men een aantal zeer lokale 'storingen' die de habitats veelzijdiger helpen maken.

Onder de begrazingszones vindt men venen in slechte staat of beschadigde heiden. Het grazen kan dus een ondersteuning zijn van de actie tot herstel van venen, heiden en schraal grasland. Die acties gaan in tegen dominante soorten zoals het pijpenstrootje.

Het ELIA LIFE-project zal de nodige infrastructuur aanleggen om 20 hectare heiden, venen of dalbodems te laten begrazen.

In andere gevallen (maaiweiden, droge heide, schraal grasland) is het via een aangepaste maaiwijze (periodes en frequentie) dat de beplanting in een bepaald stadium wordt gehouden dat interessant is voor een hele reeks bijhorende planten en insecten. Ook sommige reptielen kunnen ervan profiteren.

Voor het LIFE-project zal er een tijdelijke samenwerking met plaatselijke landbouwers worden opgestart voor het beheer van deze ruimten, en wel in het kader van de Waalse landbouwmilieumaatregelen (MAE).

Doestellingen

Op die manier zal er 20 hectare worden beheerd.